Đội ngũ Chuyên Gia

1. Ông Trương Song Nhân 
Chức vụ: Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:

 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và nhiều dự án được tài trợ;   
 • Hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho các công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam - STT (RSM International), Mazars (Praxity); CPA
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam               
 • Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh - Đại học KHXH & Nhân văn
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam      
2. Ông Hahm Ho Kun
Chức vụ: Giám đốc Marketing
Quốc tịch: Hàn Quốc
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc;   
 • Hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho các công ty kiểm toán hàng đầu tại Hàn Quốc - Pricewaterhousecoopers (PWC), KPMG; CPA
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán, các luật và quy định về thuế của Quốc tế.
 Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên Hàn Quốc (CPA Korean)                
 • Cử nhân kinh tế - Đại học Hàn Quốc                
3. Bà Huang Yu Shin (Tina)
Chức vụ: Giám đốc Marketing
Quốc tịch: Đài Loan
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực  tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Đài Loan ;   
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn cho các công ty kế toán tại Việt Nam và Đài Loan - Công ty kế toán TC; CPA
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán, các luật và quy định về thuế của Quốc tế.
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ kế toán viên Đài Loan
 • Cử nhân kinh tế - Đại học Quốc gia Đài Loan
4. Bà Phan Huyền Huyên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;   
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty kiểm toán tại Việt Nam - Công ty kiểm toán S&S, CPA;
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam                 
 • Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Luật Thành phồ Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam           

5. Bà Phạm Thị Minh Trang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:

 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;   
 • Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty kiểm toán tại Việt Nam - Công ty kiểm toán CPA;
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam                 
 • Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam           

6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Diệu

Chức vụ: Trưởng phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;   
 • Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty kiểm toán tại Việt Nam - Công ty kiểm toán E-Jung, CPA;
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam                 
 • Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh                
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam             
7. Ông Nguyễn Đăng Quân
Chức vụ: Trưởng phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;   
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty kiểm toán tại Việt Nam - Công ty kiểm toán RSM Việt Nam, Nexia, CPA;
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam                 
 • Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Luật Thành phồ Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam         
8. Ông Hồ Phi Trọng
Chức vụ: Phó phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Khả năng chuyên môn chính:
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;   
 • Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán cho các công ty kiểm toán tại Việt Nam - Công ty kiểm toán AACS, CPA;
 • Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và
 • Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán
 Bằng cấp:
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) - Bộ tài chính Việt Nam                 
 • Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh                
 • Chứng chỉ kế toán trưởng - Bộ tài chính Việt Nam
 • Chứng chỉ đại lý thuế - Bộ tài chính Việt Nam