Dịch vụ tư vấn

  • Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu
  • Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế về chính sách thuế
  • Rà soát và tư vấn về chuyển giá giữa các bên liên kết
  • Khảo sát minh bạch về thuế, kiểm tra soát xét toàn diện phục vụ kiểm tra quyết toán thuế
Dịch vụ tuân thủ
  • Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu.
  • Lập, giải trình hồ sơ hoàn thuế