CV23123_25062021CTHN: Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài
Ngày: 12-07-2021, By Admin

CV23123_25062021CTHN: Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài

/upload/files/CV23123_25062021CTHN(2).doc
Đối với chi phí cách ly (ăn, ở, sinh hoạt phí) tại khách sạn của chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế lưu ý chỉ chấp nhận hạch toán nếu trong hợp đồng lao động có thỏa thuận việc doanh nghiệp chi trả thay tiền nhà và xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.
Riêng chi phí xét nghiệm Covid-19, được cho là khoản chi phúc lợi và được hạch toán nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  ).
Các chi phí cách ly chống dịch do doanh nghiệp chi trả thay chuyên gia nước ngoài được coi là lợi ích mà chuyên gia nước ngoài được hưởng nên phải tính thuế TNCN theo quy định tại điểm đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC  .
Đối với khoản chi mua vé máy bay cho chuyên gia nước ngoài đi công tác, điều kiện hạch toán thực hiện theo quy định tại điểm 2.9 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  ).